Norge trenger mer fornybar energi

Sørlige Nordsjø II er et område som ligger til rette for bruk av konvensjonelle bunnfaste teknologier. Markedet er i dag modent, og det er utviklet tekniske løsninger og leverandørkjeder over flere tiår. 

Norseman-konsortiet kommer til å søke konsesjon i Sørlige Nordsjø II for å bygge ut og drifte bunnfast havvind over 400 km2 med en kapasitet på 1400 MW. Bak konsortiet står aktører med betydelig kompetanse innen utvikling, utbygging og drift av havvindparker internasjonalt. 

Norseman Wind AS har satt sammen et konsortium og utviklet en forretningsmodell, som skal sikre en rask og subsidiefri utbygging. Norsk leverandørindustri skal spille en nøkkelrolle i både utbyggings- og driftsfasen. 

Forutsetningen for subsidiefri utbygging, er at prosjektet har tilstrekkelig størrelse og areal, og at det er fleksibel kraftutveksling med Europa. Dette vil frigjøre statens grønne penger til mer umodne teknologier som flytende havvind på Utsira Nord, hydrogen og karbonfangst.

Norseman vil tilføre Norge mer kraft. Dette er viktig fordi det grønne skiftet forutsetter at vi bytter ut fossil energi med fornybar. Norge kommer derfor til å trenge mer fornybar kraft enn det vannkraften gir oss i dag. Havvind er en svært god løsning på denne utfordringen. Prosess21 anslår at Norge vil kunne ha et kraftbehov i 20250 som er større 50-60 TWh enn i dag.

© Norseman Wind AS